PRIHLÁSENIE
SIGN IN
REGISTRÁCIA
REGISTRATION
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny


Pre fyzické osoby nakupovať tu:
 

Pravna garancia

Reklamačný poriadok

pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho, ktorým je efashion s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

1.     Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2.     Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho.

3.     Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:

Obchodné meno: efashion s.r.o.
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vložka číslo 53942/T
Sídlo: Medveďov 248, 930 07 Medveďov
IČO: 55355048
DIČ: 2121972853
email: info@ssvelkoobchod.skinfo@sswholesaless.sk
tel.: +421/ 917 916 444

4. Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“)  a zák. o ochrane spotrebiteľa, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

5. Kupujúcim  podnikateľom je v zmysle ust. § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

§ osoba zapísaná v obchodnom registri ,

§ osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

§ osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

§ fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

6. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami.

7. Prevzatím tovaru u kupujúceho podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcemu, resp. prvému prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.

8. Orgánom dozoru je:

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát SOI v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.
(Informácia zverejnená v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov)

9. Tovar zakúpený v predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:

a)Reklamácia v rámci záručnej doby

b)Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.

II.Záruka, záručné podmienky

1.Právna úprava záruky je obsiahnutá v ust. § 620 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.  

2.Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).  Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

4.Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

5.Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

6.Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

7.Kupujúci podnikateľ je povinný a kupujúcemu spotrebiteľovi sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu poškodenú zásielku, je potrebné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

8.Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na info@ssvelkoobchod.sk .

9.Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

· mechanickým poškodením tovaru,

· používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,

· neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

·         nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,

· prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

10. Záruka sa nevzťahuje najmä na nasledovné poškodenie tovaru, ktorým je obuv:

a)deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu,

b)opotrebenie v dôsledku nesprávneho výberu obuvi, nedodržania zásad účelovosti a nesprávnej údržby resp. ošetrovania obuvi. (v zmysle návodu na použitie),

c)mechanické opotrebovanie ( napr. deformácie podošiev a zvršku, deformácie pätičiek pri nazúvaní bez obuváku, prípadne bez rozšnurovania, pretrhnutie či prerezanie materiálu , vysúšanie obuvi na tepelnom zdroji atď.),

d)vymeniteľné časti obuvi: ako napr. vymeniteľný pätník, alebo šnurovadlo majú prirodzene kratšiu životnosť ako sám výrobok. Ich výmena patrí k bežnej údržbe výrobku, ktorú vykonávajú doporučené strediská opravy obuvi na náklady spotrebiteľa. (informáciu si žiadajte od predávajúceho pri kúpe výrobku),

e)vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty,

f)opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania,

g)opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby

h)mechanické poškodenie (okopanie obuvi, deformácie päty v dôsledku obúvania bez obuváku, bez rozšnurovania a roztvorenia zipsu obuvi, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi),

i)znehodnotenie podšívok obuvi pôsobením potu,>

j)predratie podšívok v päte pri nosení nezaviazanej obuvi alebo pri výbere neúmerne väčšej obuvi ako je veľkosť chodidla,

k)predratie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a obvodovej šírky,

l)poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok,

m)na obuv, na ktorej boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním obuvi,

n)premokanie flexiblovej obuvi jej používaním vo vlhkom alebo mokrom prostredí,

o)púšťanie farby pri zvýšenom potení alebo prevlhnutie usňovej obuvi,

p)na nerovnomernú kresbu líca a čiastočnú rozdielnosť povrchu, ktorá je pre prírodnú useň prirodzená.

11.Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u predávajúceho v súlade s reklamačnými podmienkami stanovenými zákonom č. . 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmto reklamačným poriadkom.

III. Reklamačné podmienky

1.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.

2.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.  Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4.Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne na adrese predávajúceho:

efashion s.r.o.

Dunajská cesta 558

946 19 Číčov

5.Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený storno/výmenný/reklamačný formulár,  daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru  a doklad o doručení  (ďalej len „požadované doklady“).

6.Kupujúci uvedie v storno/výmennom/reklamačnom formulári nasledujúce údaje:

· identifikácia kupujúceho,

· číslo elektronickej objednávky,

· popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,

· názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,

· dátum a podpis kupujúceho.

7.Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

8.Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci  telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priložene chýbajúcich požadovaných dokladov.

9.Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky kontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.

10.Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

11.Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

12.Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa  predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list.

13.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;  vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

14.Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

15.Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

16.Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúc zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

17.Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

18.Kupujúci má právo a úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.

19.  Reklamácia sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.

20.  Ak po doručení tovaru zistí kupujúci nezrovnalosti medzi  dodaný tovarom a faktúrou, prípadne chyby tovaru, oznámi to najneskôr do 3 dní predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na mail info@ssvelkoobchod.sk alebo telefonicky na tel. 0917/ 916 444.

V Číčove, dňa 06.06.2023

 

KONTAKT efashion s. r. o.

Medveďov 248

930 07 Medveďov

Tel.: +421 917 916 444

E-mail: info@sswholesaless.com